Onze missie en visie – Huisartsenpraktijk Loosdrecht – Loosdrecht
Huisartsenpraktijk Loosdrecht
Eikenlaan 49a 1231 BG
Loosdrecht

Onze missie en visie

Onze missie
Hoewel er in deze tijd veel verandert in de gezondheidszorg blijft de huisartsenzorg als belangrijkste basisvoorziening altijd overeind. De huisarts is de spil in de eerstelijns gezondheidszorg. Daarin staat de patiënt centraal. De zorg moet zoveel mogelijk laagdrempelig toegankelijk zijn. Dit kan telefonisch, via digitale mogelijkheden of via fysiek contact.
Waar staan wij voor?
Het team van huisartsenpraktijk Loosdrecht staat voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg. Flexibiliteit en service naar de patiënt zijn hier een onderdeel van. Wij streven in alle contacten naar een open, eerlijke en toegankelijke onderlinge communicatie, die ook ruimte laat voor kritiek. De vertrouwensrelatie die de leden van het team vormen met de patiënt is hierbij een essentiële voorwaarde. Voor het creëren van zo’n vertrouwensrelatie is het van belang dat de patiënt door ons gehoord wordt op het moment dat er een beroep op ons wordt gedaan.
Wij hechten aan een persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om naar de patiënt te luisteren. Door goed naar het verhaal van de patiënt te luisteren, te achterhalen wat exact de vraag van de patiënt aan ons is, kunnen wij, door de koppeling aan onze deskundigheid, de patiënt zo goed mogelijk helpen of waar nodig verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben. Inlevingsvermogen in de ander, oprechte interesse, gevoegd bij kennis, overleg en samenwerking, in een optimaal toegeruste praktijk moeten een kwalitatief zo hoog mogelijke persoonlijke en integrale huisartsenzorg leveren.

Onze visie
Vanuit haar missie heeft de Huisartsenpraktijk Loosdrecht als doelstelling zo optimaal mogelijk zorg te leveren aan haar patiënten. Door het belang van de patiënt steeds centraal te blijven stellen en deze persoonlijk, eerlijk en open te benaderen zal er een sterke binding tussen de patiënten en de huisartsenpraktijk ontstaan. Dit zijn de doelen die wij als Huisartsenpraktijk Loosdrecht nastreven:

Organisatie
 De praktijk streeft naar optimale service en bereikbaarheid. Daarvoor zijn wij elke werkdag van het jaar geopend. Voor de tijden buiten de openingstijden hebben we een overeenkomst met de Huisartsenspoedpost voor het leveren van die zorg die niet tot de reguliere openingstijden kan wachten.
 Via Mijngezondheid.net of telefonisch kunt u een afspraak maken. We streven er naar patiënten op zo’n kort mogelijke termijn een afspraak te kunnen aanbieden. Spoedeisende zaken worden natuurlijk altijd zo snel mogelijk gezien.

Kwaliteit
 Uitgangspunt van het medische handelen is de mens als geheel, het zogenaamde holistische mensbeeld, waar lichaam en geest als niet te scheiden geheel wordt gezien. Daarbij wordt zorg verleend op basis van klassieke en op wetenschappelijke bewijzen gebaseerde (evidence based) reguliere geneeskunde
volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen.
 Extra aandacht hebben we voor positieve gezondheid, dat wil zeggen een bredere kijk waarbij de afwezigheid van ziekten en beperkingen niet meer het uitgangspunt is, maar het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren. Het gaat om veerkracht in het licht van fysieke, emotionele en sociale
uitdagingen van het leven. De oplossingsgerichte aanpak, waarbij niet de vraag ‘waar wil je vanaf?’ maar de vraag ‘waar wil je naartoe?’ centraal staat, is ondersteunend daarbij.
 Onze gediplomeerde doktersassistentes geven in overleg met de patiënten waar mogelijk adviezen met betrekking tot zelfzorg. Is een afspraak bij de huisarts nodig, dan kunt u bij spoed dezelfde dag bij ons terecht. Indien er een voorkeur is voor een huisarts is het mogelijk om dit door te geven, waarbij het dan wel langer zou kunnen duren voor u terecht kunt. De doktersassistentes worden voortdurend
begeleid en bijgeschoold waarbij hoge kwaliteit wordt nagestreefd.
 Wij leveren chronische zorg voor mensen met Diabetes Mellitus type 2, een cardiovasculair risico of een chronisch longlijden als astma en/of COPD, protocollair volgens regionale ketenzorgprogramma’s. Deze zorg wordt uitgevoerd door de hiervoor speciaal opgeleide praktijkondersteuner.
 Voor ondersteuning bij psychische klachten en problemen kan men terecht bij de praktijkondersteuner GGZ. Deze coach/psycholoog is hiervoor opgeleid en onderhoudt contacten met andere hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg en kan in samenspraak met de huisarts hier zo nodig naar
doorverwijzen.
 De praktijk is geaccrediteerd volgens de normen van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Dit betekent dat de praktijk continu werkt aan naleving van protocollen en verbetering van kwaliteit. Jaarlijks vindt er visitatie plaats en wordt gecontroleerd of alle afspraken, protocollen en werkwijzen actueel zijn en worden nageleefd.
 Alle huisartsen werkzaam binnen de praktijk zijn ingeschreven bij de HVRC (Huisartsen en Verpleeghuisartsen Registratie Commissie) waardoor er een vijfjaarlijkse beoordeling plaats vindt op de eisen die gesteld zijn om geregistreerd huisarts zijn.
 Huisartsenpraktijk Loosdrecht is een gecertificeerd opleidingsbedrijf. Regelmatig is er een huisarts in opleiding werkzaam. Daarnaast zijn we stageverlener voor doktersassistentes. Huisartsopleiders voldoen daardoor aan een aantal extra kwaliteitseisen.
 Gezonde leefstijl: Vitale mensen worden minder gemakkelijk ziek, zijn meer zelfredzaam en voelen zich gelukkiger. Via het samenwerkingsverband Gezond Wijdemeren worden tal van activiteiten en ondersteuning aangeboden. Zie ook het tabblad Gezond Wijdemeren of www.gezondwijdemeren.nl

Duurzaam
Voor ons welzijn en ons klimaat is het belangrijk dat we ook in de zorg zo duurzaam mogelijk handelen. We hebben hier in onze praktijk aandacht voor.